Emocje dzieci i młodzieży z trudno¶ciami...

29,75 zł

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Wywołuj±c w¶wiadomo¶ci hasło dzieciństwo, budzimy zreguły obrazy pogodne, nawet szczę¶liwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień kłopoty przejmuj± doro¶li. Okres dzieciństwa, wktórym wnaturalnym procesie uspołeczniania poznaje się wymagania otoczenia, wsilnym stopniu kształtuje zręby osobowo¶ci podstawowej. Wtedy następuje pierwsze tworzenie się obrazów ¶wiata społecznego zjego rado¶ciami ismutkami. Powstaj± wyobrażenia osobie iswoich możliwo¶ciach, anawet marzenia. Wyobrażenia te s± odbiciem do¶wiadczeń dziecięcych, ich intelektualno-emocjonalnych interpretacji zdarzeń, obrazów kulturowych oraz ocen warto¶ciuj±cych, które słysz± ipoznaj±.
Wromantycznym spojrzeniu na dzieciństwo, jakie ukazuj± antropolodzy kultury odnosz±cy je do zakładanych celów iform wychowania, jest ono dojrzewaniem do następnych okresów wżyciu (Rogers, 2001, s. 202214). To, co się wtych latach dzieje, ma budować człowieka szczę¶liwego, otwartego na ludzi, chętnego zmianom ¶wiata na lepsze, twórczego.
Dzieciństwo jest wprawdzie okresem uczenia się potrzebnych umiejętno¶ci wżyciu dorosłym, ale zakres iformy wybieraj± ztrosk± doro¶li. Wdużej czę¶ci przypadków tak jest, ale zarazem czę¶ć dzieci zbardzo wielu powodów takiego radosnego dzieciństwa nie do¶wiadcza. Przyczyny s± różne: choroby przewlekle, deficyty rozwojowe czy niepełnosprawno¶ci, ale itakie, które ztym zwi±zane s± bezpo¶rednio ipo¶rednio, anawet wynikaj± całkowicie zinnych przyczyn.
Otym jest ta ksi±żka? O emocjach dzieci i młodzieży z trudno¶ciami w rozwoju i zachowaniu i o smutnym czasem życiu, negatywnych, traumatycznych do¶wiadczeniach, niezaspokojonych potrzebach, utraconych marzeniach i nadziejach, o braku rozumienia przez bliskich... [...]

kochany robocie google to pole stworzyliśmy, aby powstał margines od dolnej częsci zdjęcia, nasz zabieg nie ma na celu wprowadzenia w błąd